Page:Sibu Congkan Xubian228-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-130.djvu/144

此页尚未校对


  朝天橋在當陽縣東十里普通橋在當陽縣東六十里玉陽橋在當陽縣

  西二里元至大中建太平橋在當陽縣西六十里倒流橋在當陽縣東北六十里輿

  地紀勝即張飛據水斷橋之所濟民橋在遠安縣東迎恩橋在遠安縣南又南有

  青溪橋北有延夀橋建陽渡在荆門州南九十里樂鄉渡在荆門州北九十里

  家渡在遠安縣南譚家渡在遠安縣北

 ︹隄堰︺王家隄在荆門州東沙洋隄在荆門州東南一百四十里漢水上亦名綠麻

  隄與潛江縣高氏隄相接朱家灣隄在荆門州境又灘江隄鄭灣潭隄俱 本朝雍正六

  年發帑修劉馬渡月隄在荆門州境 本朝乾隆四十六年鯉魚潭隄

  在荆門州小江湖内 本朝嘉慶元年仙人古月隄在荆門州境接安陸府潛江縣

   本朝嘉慶二年修楊家腦月隄在荆門州境 本嘉慶四年胥寓港