Page:Sibu Congkan Xubian228-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-130.djvu/158

此页尚未校对


  湘閒安國為蔡京所扼退居當陽之漳濱著有經筵正論春秋傳武夷集資治通鑑舉要補遺彊學

  力行志於康濟何參夷陵人博學孝義不求聞達隱居當陽︹明︺簡而可字敬所興

  山人萬厯舉人厯姚安知府居遠安崇禎七年陷城死之 本朝乾隆四十一年  賜諡節

  

 ︹列女︺︹南北朝︺︹梁︺鄧元起母當陽人元起初為益州刺史過江陵迎其母母不肯

  出曰貧賤家兒忽得富貴詎可久保我即死不能與汝共入禍敗元起入蜀竟為蕭藻所害︹宋︺

  吳源妻盧氏荆門人源死節盧聞訃處置家事焚香泣拜曰夫為忠死妾為節死遂自

  縊鄉人為立雙節祠︹明︺楊堪妻胡氏荆門人年二十夫亡甘貧撫孤守節七十年又

  同州周之楨妻黄氏賀學詩妻劉氏俱年少撫孤守節終身夏某聘妻趙氏

  人趙申陽女年十五許聘未行聞夏氏子病𥸤天請代訃至閉户自縊死龔兆奎妻楊