Page:Sibu Congkan Xubian228-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-130.djvu/16

此页尚未校对


  里南北距三百十里東至東湖縣界一百里西至巴東縣界一百五十里南至歸州界四十里北至

  鄖陽府房縣界二百七十里東南至東湖縣界九十里西南至歸州界五十里東北至鄖陽府保康

  縣界一百四十五里西北至房縣界一百八十五里漢秭歸縣地三國呉置興山縣屬建平郡晉因

  之宋省唐武徳三年復置屬歸州宋熙寕五年省入秭歸元祐初復置元因之明正統七年省入巴

  東縣成化七年復置尋又廢宏治二年復置仍屬歸州 本朝初因之雍正十三年改屬宜昌府

  巴東縣在府西四百二十五里東西距一百四十五里南北距九百五十里東至歸州界五

  十五里西至四川夔州府巫山縣界九十里南至長陽縣界三百五十里北至鄖陽府房縣界六百

  里東南至歸州界三十里西南至鶴峯州界三百五十里東北至歸州界二十里西北至夔州府巫

  山縣界一百六十里漢南郡巫縣地梁置歸鄉縣並置信陵郡後周郡廢改縣曰樂鄉屬信州隋開

  皇末改曰巴東大業中屬巴東郡唐屬歸州宋元因之明洪武九年改屬夷陵州後復屬歸州 本