Page:Sibu Congkan Xubian228-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-130.djvu/35

此页尚未校对


  湖遠安南漳興山四縣分界之所中有水流出為栁樹溪之源玉虛洞在歸州東十里寰宇

  記唐天寶五年其洞忽開可容千人入蜀記過白狗峽肩輿遊玉虛洞洞門纔袤尺旣入宏敞壮麗

  如入大宫殿中有石成旛葢幢旗鳥獸之屬東石正圓如日西石半規如月其下即香溪州志洞有

  三中曰玉虛旁有二小洞一名青蓮一名水簾蓮花洞在歸州南五十里洞中有石如蓮花

  秦王洞在歸州西南一百里相近有楚王洞又崑崙洞在州西六十里龍門洞

  陽縣南清江南岸洞前兩崖劍立泉瀑飛注歲旱禱雨輒應藏書洞在長陽縣西三十里

  舊志宋冲晦處士郭雍藏書處響水洞在興山縣東五里洞在懸崖下洞口僅容一人内平

  坦如屋冷氣襲人其下波沸如雷屈老洞在興山縣東五十里瀑布懸流夏冷冬燠

  源洞在巴東縣東三里龍昌洞在巴東縣西輿地紀勝縣有三遊洞即龍昌洞至和

  三年蔣槩彭徳純周茂叔三人遊此故名鎖洞在巴東縣西北四十里又下馬洞在巴東縣北