Page:Sibu Congkan Xubian228-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-130.djvu/54

此页尚未校对


  境九域志巴東縣有折曡砦連大砦在鶴峯州北九域志建始縣有連天砦新志連天關

  在容美土司北二十里招徠舊關堡在長陽縣西北二百里召化堡

  東縣南八十里一名楊柳堡以其地名楊柳荒也深林密箐當施建要路南通石柱連天二關明嘉

  靖二十四年置紅砂堡在巴東縣西南三百里金溪口明嘉靖四十年置 本朝設把總一

  員領兵駐防關口埡在興山縣境今設把總一員領兵駐防金竹坪在東湖縣

  東九十里草店市集在興山縣東關又冷市集在縣西關外

 ︹津梁︺童公橋在東湖縣南五里仙夀橋在東湖縣大江西一里萬夀橋

  在歸州東三里又三峽橋亦在州東高橋在歸州北一百里花橋有三一在長陽縣南

  一在長陽縣西東門橋在興山縣東門外梁村橋在興山縣東七十里 本朝康

  熙二年建深渡橋在興山縣北相近有竹溪橋皆明建惠民橋在巴東縣東一里巴