Page:Sibu Congkan Xubian228-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-130.djvu/99

此页尚未校对


   置開夷縣武德元年省入故業州在建始縣東元和志建始縣南至施州一百三十里本漢

   巫縣地後周以前無縣邑建德三年於此置業州並置建始縣貞觀八年州廢縣屬施州九域志建

   始縣在施州東北九十七里方輿勝覽故業州在今縣東州基山下 按宋書州郡志晉初立建始

   縣屬建平郡太康五年省宋永初時亦有建始縣尋廢元和志謂後周以前無縣邑蓋未詳考

   州廢衞今恩施縣治明洪武十四年 本朝雍正六年改為恩施縣廢忠孝安

   撫司在恩施縣西南元置安撫司明因之隸施南宣撫司 本朝雍正十三年廢上

   愛茶峒長官司 廢下愛茶峒長官司俱在宣恩縣境明宣

   德三年置二長官司隸東鄉安撫司今裁廢鎮南長官司在宣恩縣境永樂五年

   置隸施州衞今裁廢揺把峒長官司在宣恩縣境明宣德三年置隸東鄉安撫

   司今廢鎮遠蠻夷長官司 廢隆奉蠻夷長官司