Page:Sibu Congkan Xubian229-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-131.djvu/32

此页尚未校对


  鳳凰直隸廳同知舊設鳳凰營通判隸辰州府乾隆五十二年改營為廳升通判

   為同知嘉慶二年改為直隸廳訓導雍正十三年裁麻陽縣訓導移設經厯

   知事 巡檢

  永綏直隸廳同知舊設永綏廳同知隸辰州嘉慶二年改為直隸廳訓導

   乾隆二十四年辰谿縣訓導移設經厯 知事駐茶

  晃州直隸廳通判舊設沅州州同乾隆元年升為府通判駐凉𠌂嘉慶二十一年

   改為直隸廳通判移駐晃州訓導嘉慶二十二年黔陽縣訓導移設巡檢二

   員晃州凉𠌂

 ︹武職官︺

  撫標左右二營參將中軍兼左營遊擊守備二員 千總