Page:Sibu Congkan Xubian229-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-131.djvu/66

此页尚未校对


   舉民利賴焉祀名宦潘宗洛宜興人康熙年間督學湖廣清節自厲虚懷樂善文教大興復

   巡撫湖南清操如一尤加意於學校時疏請分闈避洞庭之險議發自趙申喬至宗洛復請之士多

   追感陳璸廣東人康熙五十四年任湖南巡撫風裁峻厲屏絶苞苴民戴其惠雍正八年

   入祀賢良祠李發甲雲南河陽人康𤋮五十五年任湖南巡撫時水災急發甲立借帑銀

   五千兩以賑乏絶出倉谷以平市價然後馳奏民困以蘇剔蠧釐姦公清尤著建湖南書院俾諸生

   肄業兩疏力請兩省分闈雍正元年始從之以勞卒於官士民爲建專祠楊宗仁奉天人雍

   正元年任湖廣總督廉潔勤敏餽遺屏絶瀕水隄防嵗時巡行修築年𫉬屢豐尤加意武備疾革數

   日前猶閲兵不稍怠以勞卒於官入祀賢良祠邁柱滿洲鑲藍旗人雍正五年任總督奏征苗

   用鵰𠞰法嚴民苗市易之禁及設寨長練土勇皆議行請停醴陵桂束二縣閒礦收苗疆軍器改鋤

   犁其法皆可遵守後入爲大學士史貽直溧陽人任湖廣總督時田淮鹽引滯議嚴法禁