Page:Sibu Congkan Xubian229-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-131.djvu/67

此页尚未校对


  直言湖南邊郡去淮絶遠商販旣不時至官店收買亦勞費生姦令民舍賤買貴亦不近情與其

  更張而公私交困孰若仍舊而商民兩安又與巡撫髙其倬禽𠞰城步叛苗復疏陳洞庭舵桿洲石

  臺工程善後五事至今為利孫嘉淦興縣人乾隆六年任湖廣總督正巳率下苞苴不行

  疏定治苗之法於寨中立寨長峝中取寨長信服者為峝長使約束之而統於縣令又言城歩綏寕

  所屬九峝改設遊擊於花園汛移駐文員均如所請高其倬漢軍人乾隆年閒任湖南巡撫

  時城步綏寕二縣SKchar2紏黨焚刼其倬偕總督史貽直𠞰平之為政平易治事克勤喜愠不形於色所

  至人咸懷之陳宏謀臨桂人乾隆二十年任湖南巡撫奏以衡陽事繁析其縣為清泉分

  理賦訟布政使楊灝侵扣榖價奏劾之飭屬力行社倉法其榖不足借常平穀與之俟本息裕還常

  平二十八年進尚書署總督仍兼巡撫事又疏言洞庭湖亘八百餘里容納川黔粤楚之水濱湖居

  民多築圍墾田與水爭地恐湖面愈狹漫決為患請多掘水口使私圍盡廢不許再築得  㫖