Page:Sibu Congkan Xubian229-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-131.djvu/87

此页尚未校对


  漢置臨湘縣為長沙國都後漢為長沙郡治三國晉因之宋為湘州治齊梁陳因之隋初改縣曰長

  沙仍為長沙郡治唐為潭州治宋因之元為天臨路治明為長沙府治 本朝因之善化縣

  附郭在府治東南東西距一百三十里南北距六十五里東至瀏陽縣界九十里西至寕鄉縣界六

  十里南至湘潭縣界六十里北至長沙縣界五里東南至醴陵縣界八十里西南至寕鄉縣界五十

  里東北至瀏陽縣界七十里西北至長沙縣界十五里漢臨湘縣地唐為長沙湘潭二縣地宋元符

  元年分置善化縣屬潭州長沙郡元為天臨路治洪武十年省入長沙十三年復置屬長沙府

  本朝因之湘潭縣在府西南一百里東西距一百七十八里南北距一百八十五里東至醴

  陵縣界九十里西至湘鄉縣界七十里南至衡州府衡山縣界一百二十里北至善化縣界四十五

  里東南至醴陵縣治一百七十里西南至衡州府衡陽縣界一百八十里東北至善化縣治一百里

  西北至寕鄉縣治一百八十里漢置湘南縣屬長沙國後漢屬長沙郡三國呉太平二年於縣置衡