Page:Sibu Congkan Xubian229-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-131.djvu/90

此页尚未校对


  長沙郡晉以後因之隋省唐景龍二年復置瀏陽縣屬潭州五代及宋因之元元貞初升為瀏陽州

  屬天臨路明洪武二年復降為縣仍屬長沙府 本朝因之醴陵縣在府東南二百九十

  里東西距九十里南北距一百三十里東至江西袁州府萍鄉縣界五十里西至湘潭縣界七十里

  南至攸縣界六十里北至瀏陽縣界八十里東南至萍鄉縣界五十里西南至湘潭縣界一百里東

  北至萍鄉縣界七十里西北至湘潭縣界七十里後漢置醴陵縣屬長沙郡晉以後因之隋省入長

  沙唐武德四年復置屬潭州五代及宋因之元元貞初升為醴陵州屬天臨路明初復降為縣屬長

  沙府 本朝因之益陽縣在府西北二百里東西距二百三十里南北距一百二十里東

  至湘陰縣界五十里西至善化縣界一百二十里南至寕鄉縣界九十里北至常德府龍陽縣界五

  十里東南至寕鄉縣界七十里西南至安化縣界二百里東北至常德府沅江縣界六十里西北至

  龍陽縣界五十里漢置益陽縣屬長沙國後漢屬長沙郡三國吳屬衡陽郡晉以後因之隋仍屬長