Page:Sibu Congkan Xubian229-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-131.djvu/96

此页尚未校对


  陰縣學在縣治東舊在縣南宋崇寕間建明洪武初遷建今所 本朝康熙中屢修雍正元

  乾隆八年重修入學額數十五名寕鄉縣學在縣東門外明洪武初因宋元舊址建

  本朝順治康熙雍正中增修嘉慶十八年重葺入學額數十五名瀏陽縣學在縣治西

  明正德中建 本朝順治康熙中修乾隆十二年重葺入學額數十二名醴陵縣學

  治東舊在今學之北明洪武初因宋舊址建 本朝順治康熙中重葺乾隆八年遷建今所入學額

  數十二名益陽縣學在縣城西門外明洪武初因宋元舊址重建 本朝順治康熙雍正

  中先後修葺乾隆八年嘉慶十年重修入學額數二十名湘鄉縣學在縣治西南舊屢遷

  無常明嘉靖中遷建漣水濱 本朝順治康𤋮雍正中屢葺乾隆四年遷今所入學額數十五名

  攸縣學在縣治東南明洪武初因宋元舊址建本朝順治康熙雍正中屢修乾隆十四年

  二十年重修入學額數二十名安化縣學在縣治西明末因舊址建 本朝康熙中修乾