Page:Sibu Congkan Xubian231-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-133.djvu/11

此页尚未校对


  荆州府監利縣界二十五里南至巴陵縣界六十五里北至武昌府嘉魚縣界七十里東南至武昌

  府通城縣界一百二十里西南至巴陵縣治七十里東北至嘉魚縣界七十里西北至監利縣界十

  五里漢下雋縣地晉以後爲巴陵縣地五代唐清泰中馬氏於此置王朝場宋淳化五年升爲王朝

  縣屬岳州至道二年改臨湘縣元屬岳州路明屬岳州府 本朝因之華容縣在府西一

  百八十里東西距一百里南北距一百三十里東至巴陵縣界四十五里西至澧州安鄉縣界六十

  里南至常德府沅江縣界九十里北至湖北荆州府石首縣界四十里東南至已陵縣治一百六十

  里西南至常德府龍陽縣界一百六十里東北至荆州府監利縣治一百二十里西北至荆州府公

  安縣治一百八十里古雲夢地漢孱陵縣地屬武陵郡三國吳置南安縣屬南平郡南北朝宋曰安

  南齊因之梁置南安湘郡尋廢隋開皇十八年縣曰華容屬巴陵郡大業初屬羅州尋屬巴陵郡

  唐屬岳州垂拱二年更名容城神龍元年復曰華容宋至和元年徙治屬岳州元屬岳州路明屬岳