Page:Sibu Congkan Xubian231-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-133.djvu/59

此页尚未校对


   二十里接荆州府監利縣界明築止二百五十丈 本朝順治十二年加修七百六十丈有奇康熙

   五十五 年發帑修竹莊河何家壋瓦子灣魯家埠四處共 一千十二丈六尺雍正六年復發帑修高

   厚倍永濟隄在巴陵縣北十五里城陵磯明成化十九年知府李鏡築李東陽有記隄

   長四千丈廣二丈旁夾樹柳二萬以固積壤為橋二梵石為閘於二橋之北高丈二尺長丈五尺廣

   五 尺架木梁以通車馬 本朝順治十 年康熙十年五十三年相繼築修趙 公隄在臨湘縣

   東南五里元泰定間知縣趙憲築朱家垸隄在華容縣東三里又縣東十五里有兔

   垸隄又東南十里有祭田隄縣南三里有黃篷垸隄張家垸隄縣西有蔡家垸隄官垸隄縣西北四

   十里有楊李垸隄南北垸隄縣北二十五 里有安息垸隄縣北三十五里有劉陳垸隄縣北 三十七

   里有吳小垸隄胡家小路隄林家垸隄縣北六十里有合工垸隄周小垸隄縣北六十五里有乙酉

   垸隄蔡劉垸隄縣東北十五里有濤湖垸隄縣東北十七里有凌溪垸隄縣東北十九里有張家垸