Page:Sibu Congkan Xubian232-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-134.djvu/57

此页尚未校对


   入學舊額二十名乾隆二十一年分設清泉縣學裁十名五十年復增二名今額十二名清泉

   縣學乾隆二十一年分衡陽縣學設入學原額十名五十年增二名今額十二名衡山

   縣學在縣治左唐建明洪武初重建隆慶中遷建南門外萬厯中改遷今所 本朝康熙中屢

   乾隆二十年重修入學額數二十名耒陽縣學在縣治南舊在縣治東明洪武二年

   移建縣治北隆慶中移建南門外 本朝康熙四十八年遷建今所嘉慶十七年重修入學額數二

   常寕縣學在縣治北舊在縣南門外 本朝康熙中改建今所雍正乾隆中屢修嘉

   慶十六年重修入學額數十五名新童三名安仁縣學在縣治東舊遷徙無常明宏治

   中改建縣東南 本朝康熙中屢修雍正五年遷建今所入學額數十二名酃縣學

   治東元至正中建 本朝順治康熙中屢修乾隆四年重修入學額數八名石鼓書院

   在衡陽縣北二里石鼓山唐元和中州人李寛建宋淳熙中重建朱子為記内有石鼓高六丈前孔