Page:Sibu Congkan Xubian233-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-135.djvu/44

此页尚未校对


   功堰在武陵縣東北唐書地理志武陵東北八十九里有考功堰長慶元年刺史李翺因故漢

   樊陂開溉田千一百頃翺以尚書考㓛員外郎岀為刺史故以官名蘆洲障在武陵縣東縣

   東又有姚家障王家障文子障黄溪南障黄溪北障木瓜障德遠障烏汊障張家障永益障保安障

   黃花扁草障俱 本朝康熙二十一年雍正六年發帑重修加高三尺寛五尺南溪障

   在武陵縣東北又東北有官隄障俱 本朝康熙二十一年修雍正六年發帑重修加高三尺寛五

   辰陽障在龍陽縣東又東有車橫障連五障三汊障灰步障七荆障銅盆障雙家障茶

   塘障南隄障俱 本朝康熙八年修雍正六年發帑重修加高三尺寛五尺油陂障

   陽縣東又東有青步障乾陂障俱 本雍正六年發帑創築共長二十四里北益障

   陽縣南 本朝康熙八年修雍正六年發帑重修加高三尺寛五尺菖蒲障在龍陽縣南又

   南有横隄障俱雍正六年發帑創築共長十九里泠水障在龍陽縣西又西有大有障白