Page:Sibu Congkan Xubian233-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-135.djvu/88

此页尚未校对


   沅陵縣附郭東西距一百九十里南北距一百七十里東至常徳府桃源縣界一百六十里

   西至瀘溪縣界五十里南至漵浦縣界八十里北至澧州永定縣界二百四十里東南至漵浦縣治

   八十里西南至辰溪縣治一百十里東北至澧州慈利縣界一百五十里西北至永順府永順縣界

   一百六十里漢置沅陵縣屬武陵郡晉及宋齊因之陳為沅陵郡治隋因之唐為辰州治宋因之元

   為辰州路治明為辰州府治 本朝因之瀘溪縣在府西南七十里東西距一百三十里南

   北距一百六十里東至漵浦縣界四十里西至乾州廳界一百一十里南至辰溪縣界六十里北至

   沅陵縣界二十四里東南至辰溪縣治八十里西南至沅州府麻陽縣界八十里東北至沅陵縣界

   一百里西北至永綏廳界二百里漢沅陵縣地梁天監十年置盧州尋廢隋大業末蕭銑析置盧溪

   縣唐屬辰州宋因之元屬辰州路明屬辰州府 本朝改盧為瀘屬辰州府辰溪縣

   南二百七十里東西距六十里南北距一百五里東至漵浦縣界一百三十里西至沅州府麻陽縣