Page:Sibu Congkan Xubian234-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-136.djvu/61

此页尚未校对


   妻蕭氏馮仁孝妻胡氏龔祖武妻侯氏烈婦蒲老應妻田氏胡懋妻李氏蒲三多妻龍氏曹善興妻

   奚氏貞女張秀瑋聘妻龍氏均乾隆年間 旌劉希釗妻王氏黔陽人夫亡守節同

   縣節婦周成射妻賀氏唐國柱妻向氏危霳妻蔣氏潘亦變妻謝氏潘亦炤妻廖氏黄文烈妻何氏

   烈婦潘亦熺妻段氏貞女湯彦聘妻蔣氏均乾隆年間 旌張可棟妻田氏

   人夫亡守節同縣節婦向自達妻龍氏龔造極妻張氏張世仁妻滕氏張光朝妻郭氏唐啟萍妻龍

   氏唐啟源妻張氏董步翰妻孫氏聶名榮妻龍氏田嘉璽妻張氏烈婦譚龍秀妻劉氏貞女龍氏子

   聘妻滕氏均乾隆年間 旌劉世亨妻譚氏芷江人夫亡守節同縣節婦龍應𨕖

   妻李氏舒俊魁妻余氏舒秀章妻儲氏胡啟桂妻張氏龍世灝妻田氏楊之上妻龍氏尹登科妻郭

   氏均嘉慶年間 旌周氏婦王氏黔陽人里人偪汚之不從被毆死嘉慶十一年 旌

   滕一德妻張氏麻陽人夫亡守節同縣節婦聶仕妻趙氏均嘉慶年間 旌