Page:Sibu Congkan Xubian234-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-136.djvu/77

此页尚未校对


  年復置永州天寶初復曰零陵郡乾元初復曰永

  州屬江南西道五代屬楚後屬周行逢宋亦曰永

  州零陵郡屬荆湖南路元為永州路至元十三年

  置安撫司十四年改置總管府屬湖廣行省明洪

 武初改永州府屬湖廣布政使司

 本朝因之康熙三年屬湖南省治領州一縣七

  零陵縣附郭東西距一百九十里南北距一百四十里東至寕遠縣界一百三十里西至廣

  西桂林府全州界一百四十里南至道州界六十五里北至祁陽縣界六十五里東南至寕逺縣治

  一百八十里西南至全州治一百四十里東北至祁陽縣治一百十里西北至東安縣界三十里漢

  置泉陵侯國屬零陵郡後漢為縣移郡來治晉以後因之隋改縣曰零陵仍為邵治唐為永州治宋