Page:Sibu Congkan Xubian234-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-136.djvu/82

此页尚未校对


  寕遠明崇禎十二年復析置新田縣屬永州府 本朝因之

 ︹形勢︺南接九疑北接衡嶽舊圖負九疑面傃瀟湘

  周中行元結祠堂記環以羣山延以林麓唐柳宗元遊宴南池序後環

  列嶂前瞰重山唐曹中永州謝表

 ︹風俗︺地極三湘俗參百粤左祍居椎髻之半可墾乃

  石田之餘唐柳宗元永州謝表瀟湘間無土山無濁水民乘

  是氣往往清慧而文唐劉禹錫集家閑禮義而化易孚

  地足漁樵而人樂業唐曹中永州謝表

 ︹城池︺永州府城周九里有奇髙三丈門七明洪武中因舊址重築西以瀟水為濠 本朝

  順治四年雍正五年乾隆二年五十九年重修 零陵縣附郭祁陽縣城周七里有