Page:Sibu Congkan Xubian234-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-136.djvu/85

此页尚未校对


  雍正十年遷建縣南門外乾隆五十八年遷建今所入學額數八名新童三名新田縣

  學在縣治西舊在縣東門内明崇禎中創建 本乾隆三十二年遷建今所入學額數八名新

  童三宗濓書院在府學後明嘉靖中建羣玉書院在零陵縣治左乾隆

  二十六年建東邱書院在零陵縣西南隅漢蔣琬故宅捨爲寺唐曰龍興寺栁宗元嘗

  僦居之宋元豐四年名太平寺後改建書院文昌書院在祁陽縣治東明隆慶中建後

  廢 本朝康𤋮七年重乾隆十七年重修浯溪書院在祁陽縣南浯溪上元至元中

  建祀唐元結顔眞卿清溪書院在東安縣西南隔江二里舊爲清溪寺明嘉靖𥘉改建書

  院一名景濂書院濂溪書院在道州學西宋理宗賜御書扁額朱子歐陽原功有記

  本朝康熙二十五年  聖祖仁皇帝賜御書學逹性天扁額乾隆六十年嘉慶十一年重修

  崇正書院在寕遠縣西關内舊在東關内名春陵書院乾隆三十二年徙建更名