Page:Sibu Congkan Xubian235-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-137.djvu/111

此页尚未校对


  衡岳接其前漢沔荆峴帶其後宋澧州郡守題名記彭阜聳

  其西蕭山列其東蘭江前陳仙洲外蔽

 ︹風俗︺澧有屈原遺風唐刺史王堪制詞土腴俗美力於耕桑

  畏上樂輸號爲易治

 ︹城池︺澧州城周九里有奇門五有濠明洪武初築本朝順治六年修築康熙二十二年

  乾隆二十七年踵修又開門一石門縣城周二里有奇門四明成化間築安鄉

  縣城周二里有奇門六 本朝順治十六年創築康熙三年重葺慈利縣城

  里有奇門六明萬厯六年築 本朝乾隆二十九年安福縣城周二里有奇門四

  本朝雍正九年建永定縣城周六里門五有濠 本朝雍正十三年即原衞城修築

 ︹學校︺澧州學在州南明洪武初因宋元舊址建 本順治六年重建康熙雍正乾隆中屢