Page:Sibu Congkan Xubian235-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-137.djvu/112

此页尚未校对


  嘉慶四年十六年重修入學額數二十五名石門縣學在縣西門外明宏治中舊址嘉

  靖中遷於縣治西南 夲朝康熙四十七年仍遷建今所入學額數八名安鄉縣學

  治南明洪武初建 本朝順治十七年重建康熙雍正乾隆中屢修嘉慶十四年踵箿入學額數十

  慈利縣學在縣治西舊遷徙無常 本朝康熙五十九年遷建今所雍正乾隆中屢

  修入學額數八名安福縣學在縣治東 本朝雍正十年乾隆十一年五十一年嘉

  慶十一年屢修入學額數十二名永定縣學在縣治西南舊為衞學 本朝康熙二十

  年即明舊址重建衞左乾隆元年設縣即衞學為縣學四十四年遷建今所入學額數八名

  陽書院在州治東舊名溪東書院范仲淹嘗遊北後因建書院乾隆五十四年就遺址修建

  改今延光書院在州東津市順治七年建康熙五十年澹津書院

  東康熙二十一年建文正書院在安鄉縣北即讀書臺舊址建以祀范仲淹康熙四十八