Page:Sibu Congkan Xubian235-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-137.djvu/29

此页尚未校对


  十一年調永州路判官湖廣平章約蘇穆爾貪縱滛虐誅求無厭或妄言初歸附時比屋歛銀將輸

  之官銀己具而事中止約蘇穆爾即下令責民自實隨地置嶽株連拷掠死者載道所𫉬盡掩有之

  有使至永澤戒吏供帳酒食務適其意使者感愧因以利害曉之一郡獲安是𡻕盗起寶慶武岡行

  省遣澤討平之丞相僧格建議考校錢榖澤自上計行省約蘇穆爾怒其無所增羡拘繫之僧格敗

  約蘇穆爾伏誅得釋 烏克遜澤舊作烏占孫澤約蘇穆爾舊作要束木僧格舊作桑哥今俱改正

  劉潛吉安人任永州錄事𡻕饑鄰境遏糴遣吏持所受告身懇於全守石古峯守義其請遂通

  商販民賴以活兵尉張榮壽等恃勇掠民乃白府將盡捕下獄强𭧂斂手樊炳永州總管爲政

  廉明興學校毁淫祠八百餘區驅巫祝以代民役任滿除湖南宣慰副使林興祖福州羅源

  至正八年授道州路總管時寇進城至即布恩信貸商鈔爲守禦計賊聞一日具五百盾以爲大

  軍至中夕遁去永明縣峒猺竊發以手牓諭之皆曰林總管廉而愛民不可犯也三年不入境春旱