Page:Sibu Congkan Xubian235-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-137.djvu/71

此页尚未校对


 ︹城池︺永順府城在舊永順司治西北三十里岢場地周五里有奇門五三西有河雍正七

  年築永順縣附郭龍山縣城在麂皮壩地周三里有奇門四雍正十年保靖

  縣城在茅坪地周三里有奇門四雍正九年桑植縣城本九溪衞安福所城周三

  里有奇門三明洪武二十五年築 本朝雍正七年改爲縣城

 ︹學校︺永順府學在府城内西北隅雍正十一年建乾隆二十四年四十八年嘉慶十五年

  屢修入學額數十二名永順縣學在縣治西雍正十一年乾隆二十四年嘉慶二十

  一年重修入學額數八名龍山縣學在縣治西南雍正十一年乾隆六年四十四年嘉

  慶十六年重修入學額數八名保靖縣學在縣治西南雍正十一年建乾隆十九年二十

  七年嘉慶十五年重修入學額數八名新童一名桑植縣學在縣治西南雍正七年

  乾隆二十一年二十八年嘉慶四年屢修入學額數八名桂香書院在府東門外舊在府