Page:Sibu Congkan Xubian236-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-138.djvu/113

此页尚未校对


   中峒鄉宋將李逢源討平峒苗之所貫保寨在州北三十里有貫保鄉貫保渡宋史地理志

   沅州貫保寨元豐三年置六年隸誠州元祐六年廢崇寕二年復置又元豐四年以古誠州貫保新

   寨為貫保寨豐山寨在㑹同縣西南豐山鄉宋置堡後廢明水樂中復置宋史地理志元

   豐四年以奉愛豐山新堡為豐山新堡七年廢崇寕二年又置收溪寨在通道縣南五十里

   宋置寨明置巡司今仍為寨宋史地理志靖州元豐六年置收溪寨元祐三年廢州志自州至廣西

   融縣古無通途宋知誠州周仕隆始遣人由收溪小徑趨廣西今自收溪寨南三十里至佛子坡即

   廣西界也上埃寨在通道縣西南九十里接廣西柳州府懷遠縣界青波寨

   寕縣北九十里舊有巡司後移武陽寨石家堡在州南三十里宋史地理志靖州元豐四

   年置石家堡大由堡在州西大由鄉宋史地理志靖州元豐七年置大由堡元祐三年

   崇寕三年復置金灘堡在州北四十里茅營堡在州東北一百五十里伍招