Page:Sibu Congkan Xubian236-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-138.djvu/114

此页尚未校对


  堡在會同縣東三十五里連山堡在㑹同縣南三十里朝陽堡在㑹同縣西南

  六十里相近有地靈堡文村堡在會同縣西南一名文溪寨宋置黃强堡

  同縣西七十里黃檐堡在㑹同縣西北七十里狼江堡在㑹同縣北四十里宋置

  寨明永樂中置堡宋史地理志靖州寨狼江相見堡在㑹同縣東北六十里羊鎮

  堡在通道縣南羅𫎇江側宋史地理志靖州崇寕三年置羊鎮堡多星堡在通道縣西多

  星江濱宋史地理志靖州元豐六年多星堡元祐三年廢崇寕三年復置藍溪堡

  寕縣東六十里藍溪山口徑通永寕鄉明嘉靖二十年知縣高應冕立堡前瞰黃石河後枕蓮荷山

  左犄牛石夷洞右掖新水爐場築城周八十丈後廢 本朝康熙五年修復關硤堡

  寕縣東八十里宋置寨後廢 本朝康熙五年置堡宋史地理志武岡軍熙寕八年置闗硤寨

  口堡在綏寕縣南三十里東抵寶慶府城歩縣横嶺牛石上火下火等夷洞西抵廣西柳州府