Page:Sibu Congkan Xubian237-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-139.djvu/112

此页尚未校对


大清一統志

 鳳凰直隸廳在湖南省治西南一千五十里東西距百八十四里南北距百二十里東至辰

  州府辰谿縣界百里西至貴州銅仁縣界八十四里南至沅州府麻陽縣界四十里北至永綏廳界

  八十里東南至麻陽縣界二十里西南至銅仁縣界八十四里東北至乾州廳界八十里西北至貴

  州松桃廳界七十里由廳治至 京師三千九百三十里

 ︹分野︺天文翼軫分野鶉尾之次

︹建置沿革︺漢武陵郡五溪蠻地隋沅陵郡地唐五寨

  土官地田氏世守之宋太平興國七年置招諭縣

  屬沅州熙寕七年併入麻陽仍為五寨地元因之

  明洪武七年置五寨長官司永樂三年置筸子坪