Page:Sibu Congkan Xubian237-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-139.djvu/118

此页尚未校对


  口營在廳西 本朝雍正八年置係各寨要隘移曬金塘守備一員把總二員領兵駐防

  良坡營在廳西北接六里苗寨 本朝雍正八年置設千總一員領兵駐防司門前

  營在廳北有千總駐防又老皤潭駱駝冲各設把總一員龍蛟洞設外委一員領兵防守

  金塘營在廳東北有千總駐防 本朝乾隆四十六年𣸸置遊擊駐此龍滚營

  東北有把總駐防得勝營在廳東北有遊擊駐防三脚巖營在廳東北有把

  總駐防乾隆六十年移凉水井汛守備駐此又木營隆朋營俱設外委領兵駐防新砦

  一在廳西南有守備千總把總各一員領兵駐防一在廳西北有千總駐防又南有老犵砦與麻冲

  俱設把總駐防押寶砦在廳西北設守備把總各一員領兵分防陽孟砦在廳西北

  接永綏廳排彼砦設守備把總各一員領兵分防石羊哨在廳南二十里明置東至沅州

  府麻陽縣巖門巡司二十里通辰州大路運河經焉有城門二永安哨在廳西二十里明置