Page:Sibu Congkan Xubian237-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-139.djvu/13

此页尚未校对


   亭屬郴州宋熙寕六年改曰永興屬郴州元屬郴州路明屬郴州 本朝因之宜章縣

   南九十里東西距一百三十里南北距四十五里東至桂陽縣界八十里西至桂陽州臨武縣界五

   十里南至廣東韶州府乳源縣界十里北至本州界三十五里東南至韶州府樂昌縣界三十五里

   西南至廣東連州界一百里東北至興寕縣治一百七十里西北至本州界十里漢郴縣地隋大業

   末蕭銑分置義章縣唐武徳七年省八年復置長夀元年分置高平開元十三年廢高平移義章來

   治仍屬郴州宋太平興國初改曰宜章屬郴州元屬郴州路明屬郴州 本朝因之興寕縣

   在州東八十里東西距一百里南北距一百四十里東至桂東縣界六十里西至本州界四十里南

   至桂陽縣界一百里北至永興縣界四十里東南至桂陽縣界八十里西南至宜章縣界六十里東

   北至衡州府酃縣界八十里西北至永興縣界四十里漢郴縣地後漢永和元年析置漢寕縣屬桂

   陽郡三國呉改曰陽安晉太康元年改曰晉寕宋齊以後因之隋初省開皇十一年改置晉興縣唐