Page:Sibu Congkan Xubian237-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-139.djvu/14

此页尚未校对


  貞觀八年咸亨三年復置改名資興屬郴州宋太平興國後省嘉定二年復置資興縣後改曰興

  寕屬郴州元屬郴州路明屬郴州 本朝因之桂陽縣在州東南一百六十五里東西距一

  百九十五里南北距一百九十里東至江西南安府大庾縣界一百二十里西至宜章縣界七十五

  里南至廣東韶州府樂昌縣界一百里北至南安府崇義縣界九十里東南至韶州府仁化縣界七

  十里西南至樂昌縣界六十里東北至桂東縣界六十里西北至興寕縣治一百四十里漢郴縣地

  後漢漢寕縣地東晉分置汝城縣屬桂陽郡宋齊因之陳天嘉元年改曰盧陽兼置盧陽郡隋初郡

  廢以縣屬桂陽郡唐屬郴州天寶初改曰義昌移治後唐改曰郴義宋太平興國初又改曰桂陽屬

  郴州元屬郴州路明屬郴州 本朝因之桂東縣在州東二百七十里東西距一百五十里

  南北距八十里東至江西吉安府龍泉縣界六十里西至興寕縣界九十里南至江西南安府崇義

  縣界六十里北至衡州府酃縣界二十里東南至南安府上猶縣界四十里西南至桂陽縣治一百