Page:Sibu Congkan Xubian237-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-139.djvu/18

此页尚未校对


  十四年建濂溪書院在桂東縣乾隆二十三年建又舊志載桂陽縣有濂溪書院興寕縣

  有觀瀾書院北宋曹靖建附識於此

 ︹戸口︺原額人丁三萬三百五十五今滋生男婦共九十九萬七千二十一名口計十八萬七千五百

  八十四戸

 ︹田賦︺田地塘一萬一千六百七十四頃九十一畝七分九釐有奇額徵地丁正雜銀五萬九千二百

  四十六兩一錢三分二釐有奇

 ︹山川︺東山在州東一里唐劉瞻讀書於此州志形勢雄傑可望一州之勝上有一覽亭

  在州東三十里郴陽圖經白水出其南碧崖銀瀑大似匡山香鑪峯周茂叔書堂在焉明

  統志宋秦觀嘗遊有記謂其形勝大𩔖華山之陰而沃潤過之上有柳毅祠𡻕旱於此禱雨

  葢山在州東四十里其傍為寶雲巖雷溪山在州東六十里高五里雷溪水出焉