Page:Sibu Congkan Xubian238-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-140.djvu/40

此页尚未校对


   隸達州嘉慶七年改屬典史五員舊設東鄉新寕渠大竹四員嘉慶七年増達縣

   

  眉州直隸州知州 州判 州學學正 訓導

   吏目 知縣三員丹稜彭山青神縣學敎諭訓導二

   員彭山青神典史三員

  邛州直隸州知州 州判 州學學正 訓導

   巡檢火井吏目 知縣二員大邑蒲江縣學敎諭二

   員 訓導二員 典史二員

  瀘州直隸州知州 州判兼批驗所舊有州同乾隆五十五年

   學學正 訓導二員一駐九姓土司巡檢嘉明吏目