Page:Sibu Congkan Xubian239-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-141.djvu/23

此页尚未校对


  國稱王杜宇稱帝禪位於其相開明九世有開明尚徙治成都後與苴巴相攻為秦所滅漢亦

  曰蜀郡屬益州後漢初為公孫述所據置成都尹

  後漢書公孫述傳王莽天鳳中為導江卒正居臨更始二年自立為蜀王都成都建武元年改益

  州為司隸校尉蜀郡為成都尹建武十二年述平復蜀郡興平初

  兼為益州治時益州牧劉焉自綿竹徙治成都建安末蜀漢昭烈

  帝定都於此建安十九年劉焉子璋以成都降二十六年昭烈即帝位魏景元

  四年入魏晉太康十年改置成都國封子穎為王後仍

  為蜀郡太安二年為李雄所據永和三年平之寕康元年陷於苻秦太元八年還屬晉安帝

  分置懷寕始康二郡宋齊因之元嘉十年置宋寕宋興二郡十六年又徙南泰州之懷寕

  郡皆𭔃治成都梁徙始康郡於新都大寶三年武陵王紀僭號於