Page:Sibu Congkan Xubian239-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-141.djvu/26

此页尚未校对


   東西距四十里南北距二十里東至簡州界四十里西與成都縣分界南至雙流縣界二十里北與

   成都縣分界東南至簡州界四十里西南至雙流縣界二十五里東北至簡州界一百里西北與成

   都縣分界唐以前俱為成都縣地貞觀十七年置蜀縣與成都縣共洽郭下乾元元年改為華陽

   縣宋元明因之 本朝康熙九年併入成都縣雍正五年復置雙流縣在府西南四十里東

   西距四十五里南北距四十里東至華陽縣界二十里西至崇慶州界二十五里南至新津縣界二

   十里北至温江縣界二十里東南至資州仁夀縣界三十里西南至崇慶州界四十里東北至華陽

   縣界二十里西北至溫江縣界十五里漢為蜀郡廣都縣地隋仁夀元年改置雙流縣屬蜀郡唐龍

   朔二年復分置廣都縣屬成都府宋因之元省廣都入雙流屬成都路明洪武十年省入華陽十三

   年復置屬成都府 本朝康熙元年併入新津雍正六年復置温江縣在府西少南五十里

   東西距四十五里南北距三十里東至成都縣界三十里西至崇慶州界十五里南至雙流縣界二