Page:Sibu Congkan Xubian239-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-141.djvu/46

此页尚未校对


  記銅官山鄧通冶鑄之所景龍二年御史奏元武金水二縣競銅官坑 按李宗諤益州路圖經合

  屬元武縣又雒縣有銅官山方輿勝覽亦名金水山在漢州東二十里昌利山在金堂縣

  東北十三里隋書地理志金泉縣有昌利山寰宇記山有一石室三門中可容九十人今人呼為三

  龍門山在新都縣南十二里下有龍洞四時不涸山頂有清泉繁陽山

  都縣南十五里衆山連接孤峯特起相傳張道陵嘗修煉於此上有浴丹池通仙井麻姑洞

  岸山在新都縣南十五里山赭色岸𫟪常有光如火因名周三十里一名宋興戍山麗元

  山在新都縣北八里寰宇記平地特起高三丈有雙石鏡廣五尺平樂山在郫縣西二十

  登高山在灌縣學宫左一峯卓立又金龜山在學官右 按元和志有盤龍山在導江

  縣北二十里寰宇記山土色黄盤廻有龍形故名今盤龍山不知所在帷金龜山壞黄而形蜿蜒或

  趙公山在灌縣南九里隋嘉州太守趙昱居此有道術斬蛟治水唐太宗封神勇大將