Page:Sibu Congkan Xubian240-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-142.djvu/33

此页尚未校对


  金人聞奕名禮迓甚恭還奏和不可恃宜葺紀綱練將卒使屈伸進退之權復歸於我權禮部㑏郎

  條六事以獻擢給事中論駮十有六事皆貴族近習之撓政體者帝嘗稱其骨鯁以顯謨閣待制知

  瀘州安撫使安丙新立大功讒忌日聞奕以百口保之異論頓息奕天性孝及通籕隷書宋德

  之江源人慶元中為山南道掌書記召除國子正後出知閬州召為兵部郎官朝論有疑安丙意

  丞相史彌遠首以問徳之德之對曰蜀無安丙朝廷無蜀矣忤時相意遂罷安丙深感徳之請婚不

  許論者賢之王鞏蜀人佚其籍為儒林郎端平丙申破鞏闔門死於兵嘉𤋮四年贈通直

  郎官一子文學賈純孝子坤孫為揚州教授受知李庭芝元兵下江南二王在福州文天祥

  辟佐其幕累官右司轉朝散郎厓山師敗純孝偕妻牟同蹈海死王翊郫縣人寶慶元年進

  士呉曦嘗招之入幕及曦叛抗節不拜為陳大義曦怒欲殺之曦誅而免嘉𤋮𥘉為制置使參議官

  為文訣先墓誓以死報國元兵至翊募兵拒守城破元兵入公署見翊朝服危坐問何以不去曰食