Page:Sibu Congkan Xubian240-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-142.djvu/49

此页尚未校对


  謀叛狀  上優奬之凖噶爾不靖鍾琪為西路安遠大將軍與北路靖邊大將軍傅爾丹討之

  十年鍾琪以屢失機宜所委非人禠職論斬乾隆二年釋歸十三年金川逆酋莎羅奔作亂起為總

  兵從征尋授四川提督連敗賊十四年經畧傅恒抵軍營莎羅奔懼欲降未決鍾琪率從者十三人

  袍服入賊巢諭以順逆酋素服鍾琪棄刀弩羅拜次日詣大營降  詔許班師復封鍾琪威信

  公還提督任十九年重慶姦民陳琨等滋擾力疾親往督緝還卒於資州諡襄勤  賞給一等

  輕車都尉顔清如成都人隨征西藏青海積功至遊擊雍正五年西藏與噶隆搆釁清如從

  使臣往定其界蕆事歸至中途聞西藏阿爾布巴隆布柰𢦤殺噶隆康濟鼐乃復返後藏而噶隆頗

  羅鼐率衆圍藏使者懼將遷達賴喇嘛於工布以避之清如爭曰處重圍中避將安出縱出藏必殘

  破與守土失陷同罪彼衆為仇而來義也誠諭以大義更執讎以俟  朝㫖彼必束身歸命矣

  如其計登樓呼頗羅鼐與語清如剴切譬諭之果稽首退兵俟命清如復說違賴喇嘛俾執其所讎