Page:Sibu Congkan Xubian241-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-143.djvu/11

此页尚未校对


  開皇八年置屬涪陵郡唐屬合州宋𤋮寕四年省入銅梁七年復置元至元二十年併入石照元

  和志縣東至合州一百里本漢墊江縣地隋分石鏡縣於今縣西二里置縣因水爲名寰宇記唐武

  德元年移於今理舊志按九域志在合州西北一百三十里蓋宋時又徙而北也温山癈

  縣在涪州西北一百一十里唐書地理志涪州有温山縣本屬南潾州亦武德初所置九域志熙

  寕三年省爲鎮入涪陵縣巴川廢縣在銅梁縣西南唐置屬合州宋因之元初併八銅梁

  元和志縣北至州二百里開元二年刺史孫希莊奏割石鏡之南銅梁之東置寰宇記本漢墊江縣

  地以地在巴川故名九域志在合州西南一百十里輿地紀勝在州南七十五里安居廢

  縣在銅梁縣西北七十里隋唐有安居縣在今遂寕縣界明成化十七年復折銅梁遂寕二縣别

  置屬重慶府蓋即宋銅梁縣之安居鎮也縣治波羅川東里許有城周一里有奇 本朝康熙元年

  省入合州六十年以其地分屬銅梁縣古灘城輿地紀勝在巴縣東七十九里岷江岸周