Page:Sibu Congkan Xubian241-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-143.djvu/23

此页尚未校对


  宋熙寕初建 本康熙四年永福寺在江津縣東元建雙峯寺在江津縣

  南一百二十里明建 本朝康熙初修定慧寺在長壽縣東宋紹興中建普照寺

  在永川縣治南宋寶慶中建羅漢寺在榮昌縣南有唐明皇御製石刻勝果寺

  在綦江縣治南元建明洪武中修報恩寺在南川縣東七里嘉福寺在合州東

  元至元中建 本順治十八年崇興寺在涪州治西元建壽隆寺在銅梁縣

  西宋報恩寺在大足縣治東宋元祐中建寶鼎寺在大足縣南三十里寶鼎

  山唐建石壁俱鐫佛像本朝康熙二十五年 東 林寺在壁山縣西五里有宋理宗御

  書蓮社二字碑大通寺在定遠縣南十里右臨大江宋元祐中建塔坪寺在江北廳

  北古藏山宋紹興中建有塔七層高十丈有奇東華觀在巴縣治南元至元中建𮗚後有十

  八洞皆相通永福觀在江津縣東元建紫微觀在永川縣南明洪武中建