Page:Sibu Congkan Xubian241-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-143.djvu/6

此页尚未校对


   理志皇祐五年以南州置南川縣熙寕七年以南川縣隸南平軍九域志南平軍熙寕七年招收西

   南蕃部以南川縣銅佛壩地置仍省南川縣為鎮入焉元豐元年復置南川縣為軍治輿地紀勝今

   之南川在唐之南川縣北四百六十里其銅佛壩在故南平城西門外地有金銅佛像二相傳唐明

   皇所鑄明統志廢面平軍在綦江縣南九十里銅梁故縣在今銅梁縣北元和志縣東至

   合州一百五十里長安四年刺史陳靖意以大足川僑户輻輳置縣取小銅梁山為名寰宇記本漢

   墊江縣地舊理在今縣北四十里奴崙山北列宿壩上開元三年移就涪州南岸權立十六年遂東

   南移於東流溪壩上即今理也明統志縣在合州西南九十里元移今治 按今縣乃故巴川縣地

   蓋元時既併巴川入縣遂南移於巴川舊縣側近也壁山故縣即今壁山縣治元和志縣

   東北至渝州一百八十里本江津萬壽巴三縣地四面高山中央平田周𮞉約二百里天寶中諸州

   逃户多投此營種至德二載置縣因山為名縣東陸路至江津縣一百三十里定遠故縣