Page:Sibu Congkan Xubian242-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-144.djvu/101

此页尚未校对


  復置屬順慶府 本朝因之蓬州在府東北一百里東西距九十里南北距一百四十里東

  至營山縣界三十里西至南充縣界六十里南至南充縣界九十里北至儀隴縣界五十里東南至

  岳池縣界九十里西南至南充縣界六十里東北至營山縣界三十里西北至保寕府南部縣界五

  十里漢安漢縣地梁置相如縣兼置梓潼郡西魏郡廢隋屬巴西郡唐武徳四年分屬果州宋因之

  寶祐六年改屬蓬州元至元十五年移蓬州來治二十年升蓬州路後復爲蓬州屬順慶路明洪武

  初以州治相如縣省入屬順慶府 本朝因之營山縣在府東北一百八十里東西距九十

  里南北距一百三十里東至綏定府渠縣界六十里西至蓬州界三十里南至渠縣界六十里北至

  儀隴縣界七十里東南至渠縣界八十里西南至蓬州界三十五里東北至綏定府達縣界一百三

  十里西北至儀隴縣界七十里漢巴郡宕渠縣地梁置安固縣周天和中置蓬州隋大業初州廢屬

  清化郡唐武徳元年復於縣置蓬州四年又置朗池縣屬果州開元二十九年徙蓬州治大寅改安