Page:Sibu Congkan Xubian242-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-144.djvu/103

此页尚未校对


  重慶府合州界七十里北至綏定府渠縣界七十里東南至鄰水縣界七十里西南至合州界一百

  三十里東北至渠縣界七十里西北至營山縣界八十里漢巴郡宕渠安漢墊江三縣地梁置始安

  縣屬北宕渠郡隋開皇十八年改曰賨城屬宕渠郡唐武徳元年復曰始安屬渠州天寶元年改曰

  渠江宋開寶二年於縣置廣安軍屬梓州路咸淳三年改曰寕西軍元至元十五年軍廢二十年置

  廣安府屬順慶路明洪武四年改廣安州以州治渠江縣省入仍屬順慶府 本朝因之鄰水

  縣在府東南二百七十里東西距一百里南北距一百五十里東至忠州墊江縣界六十里西至

  廣安州界四十里南至重慶府長壽縣界七十里北至綏定府大竹縣界八十里東南至長壽縣界

  八十里西南至重慶府江北廳界七十里東北至大竹縣界三十五里西北至廣安州界三十里漢

  巴郡宕渠縣地梁置鄰水縣屬鄰州後魏屬鄰山郡隋屬宕渠郡唐武徳初屬鄰州三年還屬渠州

  寶厯元年省入潾山大中初復置宋因之元至元二十年省入大竹明成化元年復置屬廣安州