Page:Sibu Congkan Xubian242-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-144.djvu/11

此頁尚未校對


   金遷郡仍置晉安晉城西水三縣屬焉郡理晉安開皇三年罷郡仍省晉安縣自今縣東十四里

   移晉城縣於晉安舊理唐武德四年改晉城爲晉安縣即今理也九域志熙寕三年省晉安縣爲鎮

   入西水舊志晉安廢縣在今南部縣西北四十里 按寰宇記此條亦與隋志不同西水廢

   縣在南部縣西北隋書地理志巴西郡統西水縣梁置掌天郡西魏改曰金遷隋開皇初郡廢寰

   宇記縣在閬州西一百二十里亦漢閬中縣地梁大同中於今縣西北三十五里置掌天戍後魏廢

   戍周閔帝元年改爲西水縣以界内西水爲名隋大業元年移於今理輿地紀勝圖經云大業中以

   水泛漲徙治彭定故宅元史地理志至元二十年併西水入南部舊志在縣西北一百四十里

   川廢縣在廣元縣東宋書州郡志梁州宋熙郡太守徐志新置領與樂歸安宋安元壽嘉昌

   五縣魏書地形志益州宋熙郡領興樂元壽二縣隋書地理志義城郡嘉川縣舊置宋熙郡開皇初

   廢寰宇記嘉川縣在集州西一百五十里漢葭萌縣地宋武帝於此置宋熙郡及興樂縣後魏恭帝