Page:Sibu Congkan Xubian242-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-144.djvu/17

此页尚未校对


   宕渠縣地後為始平歸仁二縣地唐武德三年二縣地置廣納縣以縣界廣納溪為名寶厯元年

   九月山南西道節度使裴度奏廢縣為鄉六併入白石諾水二縣大中初復置乾德四年併入通江

   九域志通江縣有廣納鎮 按通考作乾德五年符陽廢縣在通江縣北寰宇記在壁

   州北七十里晉宋為宣漢縣地後魏正始中置其章郡領符陽縣亦無人户𭔃理渠州後周天和五

   年開拓此地移其章郡及縣理於此隋開皇三年罷郡以縣屬集州大業二年屬巴州唐書地理志

   壁州符陽縣武德元年隸集州八年來屬貞觀八年復隸集州長安三年來屬景雲二年又隸集州

   永泰元年來屬宋史地理志熙寕五年省符陽入通江白石廢縣在通江縣東北寰宇

   記在壁州東北一百里本漢宕渠縣地後魏於今縣西南十五里立白石縣因界内白石川為名屬

   其章郡隋開皇三年罷郡以縣屬集州大業三年廢集州以縣屬巴州唐武德七年自魏所置縣移

   於今縣東南一里屬集州八年改屬壁州證聖元年又移於今理縣城南枕大溪北臨小澗宋史地