Page:Sibu Congkan Xubian242-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-144.djvu/63

此页尚未校对


  守重圍身被數十創而死家丁樊周陳義及戰兵魏騰雲等同殉者二十七人事  聞贈總兵

  官  賜祭葬廕子張思房閬中人累官貴州黎平知府時滇寇未靖思房折衝禦侮

  不少挫改陜甘鞏涼二府同知致仕歸十餘年卒祀鄉賢冉德廣元人康熙丙午舉人避吳三

  佳徵聘逃深箐中賊刼其父德奔救臨以刃弗屈賊義釋之蜀平授陜西西寕知縣李先復

  南部人康熙壬子舉人知山東曹縣再知湖廣大冶縣有惠政行取浙江道御史累升兵部侍即西

  陲用兵輓運軍需至巴里坤遷工部尚書致政歸囊無餘蓄而好施與族黨賴之劉崑

  雍正六年以署都司僉書管烏𫎇鎭左營遊擊八年烏𫎇賊猓叛崑挺身決戰力盡死之

  朝良閬中人從軍青海西藏累功授副將雍正元年討準噶爾朝良領二百人分戍卡倫賊衆

  大集圍數十重朝良轉戰七晝夜不少息食盡採葡萄雜氈雪爵之使閒行告急提督顔清如等馳

  救之圍始解朝良身被數十創衣漬血厚不得脱取刀(⿸𠩺力)之事上有  詔嘉奬擢總兵授壽州