Page:Sibu Congkan Xubian242-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-144.djvu/9

此页尚未校对


   四年移理曲肘川即今縣是也十八年改漢昌縣為蒼溪因縣界蒼溪谷為名 按晉志巴西郡領

   蒼溪縣舊志宋元嘉八年併入漢昌有廢縣在今縣西南今考宋書州郡志無此縣而隋志舊唐志

   寰宇記皆言隋改漢昌為蒼溪疑修晉志者以隋縣誤入後人又因此附㑹然不可考矣南充

   國故縣今南部縣治譙周巴記後漢初平四年充國為南充國縣隋書地理志巴西郡統

   南部縣舊曰南充國梁曰南部西魏置新安郡後周郡廢寰宇記南部縣在閬州東南七十里漢充

   國縣地梁於此置南部郡周閔帝元年罷郡立南部縣屬盤龍郡以地居閬中之南改曰南部舊志

   宋端平兵亂縣無定治寶祐中嘗移治縣南跨鼇山元復還故治 按寰宇記此條與隋志不同今

   建置從隋志思恭廢縣在閬中縣東南唐武德元年閬中縣置屬隆州七年省入閬

   中舊志在今縣東南思恭山側岐坪廢縣在蒼溪縣東北一百里寰宇記縣在閬州東北

   一百六十里漢葭萌縣地宋分置宋安縣屬宋熙郡後魏廢帝三年改宋安為岐坪隋開皇三年