Page:Sibu Congkan Xubian243-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-145.djvu/114

此页尚未校对


大清一統志

 敘州府

︹古蹟︺僰道故城今宜賓縣治漢書地理志犍爲郡僰道注應劭曰故僰侯國也地理風俗

  記僰於夷中最仁有人道故宇從人華陽國志僰道縣在南安東四百里距郡百里高后六年城之

  治馬湖江㑹舊本有僰人故秦紀言僰僮之富漢民多漸斥徙之元和志戎州即僰道縣李雄竊據

  此地空廢梁大同十年使先鐵討定夷獠乃立戎州即以鐵爲刺史後遂不改僰道縣郭下本漢舊

  縣地唐㑹昌三年馬湖江水漂蕩隨州移在北岸即今理所其犍爲郡故城在青衣江南七里謂之

  舊州崖元史地理志唐戎州冶僰道在蜀江之西三江口宋咸淳三年城登高山爲治所元至元十

  三年復徙治三江口舊志圖經云縣故址有三漢址在府西南中方鄉接慶符縣界一即今治唐太

  宗時所移一在江北謂之舊州城唐㑹昌中所移也南溪故城在今南溪縣西元和志縣