Page:Sibu Congkan Xubian243-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-145.djvu/3

此页尚未校对


   城山爲名隋開皇三年郡廢以縣屬蓬州唐武徳三年割屬方州八年廢方州復屬蓬州縣城原在

   金城山頂四 面懸絶石壁高八十丈周迴五里惟西南稍通人 馬開元二十六年移於山下平溪即

   今理也九域志縣在蓬州西北九十里元統志自蜀多難此縣人民隨州徙於雲山城保聚元初復

   還舊治縣至蓬州一百五十里東至永睦縣西至閬中縣南至營山縣東至小平州皆一百五十里

   西南至南部縣一百三十里東北至㑹口縣一百一十里鄰水故城在今鄰水縣北寰宇

   記縣在渠州東南一百三十里漢宕渠縣地梁大同三年置鄰州因山水以名之𭔃理州城隋開皇

   三年自州城移於岳池溪今縣北九里是故城也武徳二年自故城移於今理寶厯中山南西道

   節度使裴度奏廢之大中初又改置與地紀勝乾徳四年移縣治崑樓鎮在州東南一百五十里

   按九域志縣有鄰水鎮葢即故縣也相如故縣今蓬州治隋書地理志巴西郡相如縣梁

   置梓潼郡後魏郡廢舊唐書地理志漢安漢縣地寰宇記縣在果州東八十五里梁天監六年置即