Page:Sibu Congkan Xubian243-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-145.djvu/7

此页尚未校对


   廢大中中又置宋史地理志熙寕五年省良山縣為鎮入伏虞建炎二年復置元史地理志至元十

   二年併入營山舊志營山故城在今縣東北八十里宕渠廢縣在營山縣東北漢縣在今

   渠縣界梁改置於此隋書地理志宕渠郡宕渠縣梁置並置景陽郡開皇初郡廢舊唐書地理志縣

   舊治長樂山長安三年移治羅穫水寰宇記廢宕渠縣在蓬州東一百里梁太清元年於此置景陽

   郡及宕渠縣因縣界山為名唐寶厯元年併入蓬山大中中又置宋乾德三年併入艮山伏虞

   廢縣在儀隴縣東隋書地理志清化郡伏虞縣梁置曰宣漢又置伏虞郡開皇初年郡廢十八

   年改焉寰宇記縣在蓬州東北六十里漢宕渠縣地梁大同中於今縣東三十里置宣漢縣屬義安

   郡隋置蓬州改為伏虞縣以界内伏虞山為名大業三年屬清化郡武德元年復屬蓬州移理於山

   頂開元末百姓請去險就平遂西南移於消水側今縣是也元志至元二十年併伏虞入儀隴舊志

   廢縣在儀隴縣東八十里蓬池廢縣在儀隴縣東南隋書地理志巴西郡大寅縣梁置唐